"АГРОТЕХСТРОЙ-62" ООД-КЪРДЖАЛИ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд с Решение №962/28.12.1990г.

   "АГРОТЕХСТРОЙ-62" ООД-КЪРДЖАЛИ е създадено на базата на бившия  Технологичен комбинат "Механизация, техническо обслужване и борба с ерозията"-гр.Кърджали и е регистрирано в Кърджалийски окръжен съд с Решение №962/28.12.1990г. по фирмено дело №962/28.12.1990г. и е вписано в регистъра на държавните и общински фирми в том I, стр.71, партида 16. Първоначално (през 1990г.) дружеството е регистрирано като Държавна фирма "АГРОТЕХСТРОЙ-62" (Решение №962/28.12.1990г.) С Решение №1201/03.07.1992г. на Кърджалийски окръжен съд Държавна фирма "АГРОТЕХСТРОЙ-62" се преобразува в ЕООД "АГРОТЕХСТРОЙ-62" с държавно участие.
През 1997г. с Решение №571/26.06.1997г. на КОС, Едноличното дружество с ограничена отговорност "АГРОТЕХСТРОЙ-62" се преобразува на "АГРОТЕХСТРОЙ-62" ООД, чрез закупуване и прехвърляне на 75% от дружествените дялове на "АГРОТЕХСТРОЙ-97" АД-КЪРДЖАЛИ, 20% чрез продажба на дялове на лицата по чл.5,ал.2 от ЗППДоП и 5% на Държавата.
През 2002г. дяловете на Държавата в размер на 5% бяха изкупени от "АГРОТЕХСТРОЙ-97" АД-КЪРДЖАЛИ.
Сега съдружници на "АГРОТЕХСТРОЙ-62" ООД са:
-        "АГРОТЕХСТРОЙ-97" АД-КЪРДЖАЛИ с 80% от дяловете;
-        лицата по чл.5, ал.2 от ЗППДоП с 20% от дяловете.


"АГРОТЕХСТРОЙ-62" ООД е вписано в Единния държавен регистър на стопанските субекти ''БУЛСТАТ'' под № 000224742Ю.
Данъчният номер на Дружеството е 1096000320.


Седалището на дружеството е гр.Кърджали, РБългария.
Адресът на управление на дружеството е гр.Кърджали, ул."Дарец" 9.

Дружеството се управлява от:
А)общо събрание;
Б)управител.

Отделните дейности към дружеството са обособени на отделни производствени звена,които се управляват от началници на производствени звена и специалисти.Същите имат необходимата квалификация, трудов стаж и професионален опит.
Производствената дейност във всички звена се осъществява от квалифицирани работници, особено в строителството.
Цялостната дейност на дружеството се осъществява с 50 души постоянно работещи работници и служители.
Дружеството е на единен баланс и банкова сметка, като отделните дейности са отделна вътрешна стопанска сметка.

         Основен предмет на дейност е хидромелиоративно, противоерозионно и пътно строителство, осъществявана на територията на областите – Кърджали, Хасково, Стара Загора, Пловдив и Смолян.
         В своята  четиридесет годишна история дружеството е изградило на територията на горните области стотици малки язовири, напоителни полета, баражи, корекции на реки и селскостопанска пътна мрежа .

        От създаването си през 1962 год  като предприятие за борба с ерозията/със средства по 8 – мо ПМС/дружеството ни е работило изключително по изграждането на селскостопански пътища, малки язовири, баражи и укрепване бреговете на реките в регион Кърджали.
         Дружеството е окомплектовано с необходимата специализирана техника, материална база и изпълнителски кадри.

         Механизацията за изпълнение на строително монтажните работи е собствена на дружеството.
         В дружеството работят инженерно-технически и изпълнителски кадри с трудов стаж над 25 – 30  години трудов стаж.

        Услугите които развива дружеството са основно насочени към горските стопанства, земеделските кооперации, Министерство на земеде-лието и горите,Министерство на регионалното развитие и благоустройството, проекти на Министерство на екологията, проекти по Програма ФАР и др.
       През 1993г. започна дистрибуция на френски покривни и хидроизолационни материали на фирмата Onduline.Предлагаме също и топлоизолационни материали на водещи фирми в бранша.
       С цел предлагане на цялостно решение относно саниране на панелните сгради, през 2003г. започнахме призводство и монтаж на PVC дограма с профили на немската фирма “THYSSEN” и обков на немската фирма “Siegenia”.
        През 2004г. започнахме дистрибуция на топлоизолационни плоскости NEOPOR.
" 62"
  6600,." 9",.:0361/6 12 29;6 21 73;6 45 66;6 21 49,6 21 50;      
         6 13 32;   e mail:agroteh@abv.bg